Others search for answers
we deliver solutions

At our Law Firm we understand your business

16

YEARS OF
EXPERIENCE

15

PRACTICE
AREAS
5280
CUPS OF
EXQUISITE COFFEE*

INVESTMENTS

We assist in all possible company operations: establishment, merger, acquisition, demerger, transformation and liquidation.

More

NEW TECHNOLOGIES

We love innovations and related matters. In our work, we use the Internet, telecommunications, IT and new media on a regular basis

More

CAPITAL MARKET

We are active on the Warsaw Stock Exchange, offering advice both to equity and bond issuers and to investors.

More

Firm overview

Chabasiewicz Kowalska and Partners is a specialised law firm. Our main asset is our team, encompassing people with broad knowledge and many years of experience. Such a team is a guarantee that any complex and non-standard project may be successfully completed, while thorough preparation, consistency and innovative ideas make us highly efficient.

CHARITABLE ACTIVITIES

We support NGOs and initiatives with high social significance. We provide consultancy services free of charge for persons in need.

WARSAW STOCK EXCHANGE

We participate in trading on all markets of the Warsaw Stock Exchange. We also act as Authorised Adviser for NewConnect (stocks) and Catalyst (bonds).

E-COMMERCE POLAND
We are and affiliated member of the polish chamber of digital economy

We consider e-commerce an important sector. As a partner of the e-Chamber, we provide workshops and training for its members and we participate in the legislative process.

INTERNATIONAL COOPERATION
Indian desk

Together with our Ukrainian partners, we provide consultancy services to Polish companies operating abroad and businesses from the East in their investment in Poland.

News


Publications
07 November
2017

Miliardy do wzięcia, ale musisz być A...

4 czerwca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jej celem była implementacja dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tzw. dyrektywa ZAFI). Implementacja spóźniona, bo termin wyznaczony państwom członkowskim upłynął 22 lipca 2013 r. Podstawowym założeniem dyrektywy ZAFI było ściślejsze uregulowanie działalności alternatywnych funduszy inwestycyjnych, mające ograniczyć zaobserwowane w okresie ostatniego kryzysu finansowego ryzyko, jakie działalność tych podmiotów niesie dla inwestorów, innych uczestników rynku oraz samych rynków. Zakresem dyrektywy objęci są zarządzający wszelkimi rodzajami funduszy, do których nie znajduje zastosowania dyrektywa UCITS IV – chodzi zwłaszcza o fundusze inwestycyjne zamknięte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Dotychczas działalność tych podmiotów regulowana była jedynie na poziomie krajowym. Obok powyższych dwóch kategorii, szczególnym rodzajem AFI, nieznanym dotąd polskiemu prawu, są fundusze prowadzące działalność w formie spółek, czyli alternatywne spółki inwestycyjne (ASI). ASI to prawdziwa rewolucja, w szczególności dla rynku funduszy typu Venture Capital/Private Equity, organizowanych często właśnie w formie typowych spółek prawa handlowego. Dotychczas spółka, która gromadziła środki inwestorów, a następnie inwestowała je w wybrane przez siebie rodzaje aktywów, funkcjonować mogła na zasadach ogólnych i nie podlegała jakimkolwiek formom nadzoru ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Znowelizowane przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych wprowadzają w tym zakresie istotną zmianę. Podejmowanie i prowadzenie działalności, o której mowa powyżej, może obecnie następować jedynie w ściśle określonych przez prawo formach i wymaga – w zależności od skali działalności – uzyskania zezwolenia KNF lub wpisu do prowadzonego przez Komisję rejestru zarządzających ASI. Alternatywna spółka może prowadzić działalność w formie spółki kapitałowej, spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej. W pierwszym przypadku spółka inwestycyjna jest jednocześnie swoim zarządzającym. Z kolei w przypadku ASI zorganizowanych w formie spółek osobowych – zarządzającym jest spółka kapitałowa będąca komplementariuszem. Zgodnie z ogólną zasadą, działalność w zakresie zarzadzania alternatywną spółką inwestycyjną wymaga uzyskania zezwolenia KNF. Trzeba w związku z tym spełnić szczegółowe wymogi, dotyczące zarówno samego zarządzającego, jak i osób wchodzących w skład jego organów. Do podstawowych wymagań zaliczyć należy te dotyczące minimalnego poziomu kapitału początkowego (tj. takiego, którym ZASI dysponuje przed podjęciem działalności). Wartość kapitału początkowego powinna wynosić co najmniej 125.000 Euro (w przypadku zarządzających zewnętrznie) lub 300.000 Euro (w przypadku zarządzających wewnętrznie). Istotne są również wymogi stawiane członkom zarządu – osoby te legitymować się muszą m.in. co najmniej trzyletnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w instytucjach rynku finansowego lub w instytucjach prowadzących działalność w zakresie lokowania aktywów. Wymogi te niewątpliwie istotnie utrudnią rozpoczęcie działalności ASI. Wystarczy wskazać, że wymaganym doświadczeniem w instytucjach finansowych nie może się poszczycić wielu uznanych managerów z branży nowych technologii, będącej obecnie głównym celem inwestycji funduszy VC/PE. Wymogi dotyczące kapitału początkowego i zarządu to oczywiście nie wszystko. Szczegółowa regulacja obejmuje również m.in. zasady dokonywania wycen wartości aktywów ASI, zasady dokumentacji działalności funduszu, działanie wewnętrznego systemu kontroli wewnętrznej, czy obowiązki sprawozdawcze względem KNF. Istotnie uproszczone zasady podejmowania działalności ASI dotyczą zarządzających, w przypadku których wartość zarządzanych aktywów nie przekracza równowartości 100.000.000 Euro, lub – w przypadku braku stosowania dźwigni finansowej (co oznacza różne formy dłużnego finansowania działalności funduszu) – równowartości 500.000.000 Euro. W przypadku tych podmiotów uzyskanie licencji nie jest konieczne – wystarczający jest wpis do rejestru ZASI. Co istotniejsze, sama działalność ZASI „rejestrowych” uregulowana jest w sposób znacznie bardziej liberalny. Ustawa nie przewiduje w tym przypadku m.in. szczegółowych wymogów dotyczących poziomu kapitału początkowego, czy też doświadczenia członków zarządu. Można stwierdzić, że wyłączeniu ulega tu zdecydowana większość wymogów adresowanych do zarządzających działających w oparciu o zezwolenie KNF. Próg, którego osiągnięcie powoduje, że zarządzający musi uzyskać zezwolenie KNF, ustalony został na tyle wysoko, że w oparciu o wpis do rejestru działać będzie mogła na szczęście zdecydowana większość typowych funduszy VE/PE. Wydaje się, że ryzyko jego przekroczenia zachodzi w przypadku ZASI zarządzających jednocześnie wieloma alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (możliwość taka istnieje jedynie w przypadku ZASI zarządzających zewnętrznie, tj. ZASI zarządzających ASI zorganizowanymi w formie spółek osobowych). Choć od wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych upłynęło już blisko półtora roku, do rejestru ZASI wpisane zostały dotychczas jedynie trzy podmioty – dwóch zarządzających zewnętrznie i jeden zarządzający wewnętrznie. Komisja nie wydała dotąd również żadnego zezwolenia na prowadzenie działalności zarządzającego ASI. Na wpis oczekuje obecnie kilkaset kolejnych spółek. Stanowi to konsekwencję nie tylko późnego wydania przez Ministerstwo Finansów niezbędnych przepisów wykonawczych (nastąpiło to dopiero 17 listopada 2016 r.), ale również braku rozeznania przez branżę praktycznych skutków regulacji o ASI, co skutkowało złożeniem wniosków o wpis do rejestru lub wydanie zezwolenia w ostatniej chwili, tuż przed upływem okresu przejściowego. Trzeba tu wyjaśnić, że zarządzający, którzy prowadzili działalność ASI przed dniem wejścia w życie nowelizacji, mogą prowadzić ją nadal, jeśli przed upływem roku od dnia jej wejścia w życie złożyły wniosek o wpis do rejestru ZASI lub wydanie zezwolenia na zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną. Ścieżka ta wiąże się oczywiście z pewnym ryzykiem – w przypadku bowiem uznania przez Komisję, że dany podmiot nie prowadził działalności w zakresie zarządzania ASI przed dniem 4 czerwca 2016 r., skutkować może to uznaniem, że wykonując działalność po tej dacie, wnioskodawca naruszył przepisy ustawy. Regulację dotyczącą ASI uwzględnić musi obecnie każdy, kto zamierza zbierać środki od inwestorów w celu ich lokowania. Niezależnie od tego, czy lokatą będzie inwestycyjna whisky, złoto (niesławny Amber Gold musiałby dziś funkcjonować właśnie jako ASI, co być może uchroniłoby inwestorów przed dotkliwą stratą), czy też aktywa podmiotów z branży nowych technologii. W ostatniej kategorii perspektywa jest szczególnie interesująca – w szczególności z uwagi na coraz liczniejsze programy pośredniego wsparcia branży B+R ze środków publicznych – pośrednikami są w tym przypadku fundusze VC. Do programów tego rodzaju zaliczyć należy m.in. BRIdge Alfa, organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w tym roku do rozdzielenia jest 1 mld złotych), czy też PFR Starter FIZ (budżet: 782 mln złotych). Programów wsparcia publicznego, adresowanych do ASI, będzie więcej. Agata Kowalska, Tomasz Koellner Jeśli chcesz wiedzieć, jak zostać ASI zapraszamy do kontaktu.    

News
18 August
2017

Magdalena Golonka, legal counsel and ...

Business law, real property and e-commerce: these are the areas of law in which Magda Golonka has been specialising for years.  She is the author of many press publications related to the real property market. She offers training for enterprises, including courses dedicated to real property agents, managers and appraisers. Magdalena Golonka specialises in business law, including e-commerce. She provides advisory services for her clients, in particular with regard to current corporate services; she participates in negotiations of key contracts for her clients, as well as in organisation and coordination of due diligence processes for international companies. Magdalena Golonka graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Silesia. In 2006, she graduated from Columbus School of Law - The Catholic University of America. Since 2007, she has been a member of the Regional Legal Counsel Association in Krakow, entered in the list of legal counsels under the number Kr-1952. She has gained her professional experience in Krakow-base law firms, as well as by performing representative functions in legal departments of companies related to the real property market. Contact us if you are interested in legal assistance. http://ck-legal.pl/en/

News
11 August
2017

Tomasz Koellner, a CK legal expert in...

Copyright law, advertising law, combating unfair competition, Internet law and personal rights protection: these are some of the areas of expertise of Tomasz Koellner, a lawyer at Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy. He graduated from the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University (2011) and he is a member of the Krakow Bar Association. He gained practical experience in Krakow-based law firms, specialising in legal advice related to business, both Polish and foreign, in particular with regard to civil law, intellectual property law, combating unfair competition, personal data protection, personal rights protection, or all aspects of electronic commerce (e-commerce). He is the author of many publications in scientific and legal journals. Apart from services in Polish, he also offers legal services in English and is fluent in Spanish. In case of any questions or the need to support your operations with the professional experience of Tomasz Koellner, please contact us. http://ck-legal.pl/en/contact/

SHOW RECENT NEWS

Client testimonials

Law Firm partners have good understanding of the specific nature of work for international corporation and provide quality services. When selecting our legal counsel, we compared offers from other law firms, but CKLegal proved the best for us, given their guarantee of reliable solutions, as well as fast and substantial assistance.

Dariusz Bratoń, Chairperson of the Management Board of Novatek Polska Sp. z o.o.

A fully professional and individual approach to each client. Our cooperation with CK-Legal allowed us to save a lot of money and prevented possible problems. The Firm provides effective assistance in disputes with business partners or in appeals against unfavourable official decisions.

Małgorzata Curyło, Chief Marketing Officer, Simply User

CK-Legal has been assisting us in most legal matters since years ago. They look after the legal side of all our M&A activities as well as advise us on intellectual property issues. They are efficient, agile and effective. We can always count on their ability to react quickly and manage multiple processes simultaneously. I always recommend them as lawyer

Krzysztof Zdanowski, Chairperson of the Management Board, Summa Linguae S.A.

BECOME OUR CLIENT

CONTACT US