Rynek Kapitałowy

Wprowadzanie spółek na giełdę (IPO)

Decyzja o wejściu firmy na giełdę powinna być poprzedzona przygotowaniem precyzyjnej strategii. Pierwsza oferta publiczna może dotyczyć zarówno akcji nowo emitowanych, jak i już istniejących. Wiąże się ona ze spełnieniem przez przedsiębiorstwo wielu warunków. Cały proces wymaga profesjonalnej oprawy prawnej, w której nie ma miejsca na błędy.

Co oferujemy?

 • przeprowadzenie prawnego due diligence Spółki, którego celem jest identyfikacja ewentualnych ryzyk prawnych związanych ze Spółką i jej debiutem na GPW;
 • doradztwo prawne w opracowaniu struktury oferty i współudział w przygotowaniu harmonogramu projektu;
 • przygotowanie projektów uchwał walnego zgromadzenia spółkio emisji akcji, ich dematerializacji oraz wprowadzeniu i dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym GPW, uchwał o zmianach statutu i dostosowaniu ich do wymogów rynku regulowanego, oraz innych niezbędnych uchwał korporacyjnych Emitenta związanych z ofertą publiczną;
 • przygotowanie dokumentów korporacyjnych związanych z wdrożeniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz wymaganych przez przepisy w zakresie funkcjonowania Spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym;
 • doradztwo w związku umowami innych doradców i podwykonawców zaangażowanych przez Spółkę w proces IPO, w szczególności pomoc w negocjowaniu formy listów zapewniających (comfort letter) i umów o świadczenie usług (engagement letter) z audytorem oraz zakresu danych finansowych zawartych w prospekcie, potwierdzanych przez biegłego rewidenta (tick&tie);
 • przygotowanie prospektu akcji Emitenta, nadzór prawny nad całością prospektu oraz reprezentowanie Emitenta w postępowaniu o zatwierdzenie prospektu przed KNF wraz z prowadzeniem master copy prospektu;
 • doradztwo prawne w zakresie sporządzania suplementów do prospektu;
 • doradztwo prawne przy ofercie, w szczególności w zakresie kontaktów z analitykami, inwestorami i mediami oraz weryfikacji prawnej materiałów oferty (prezentacja ofertowa, prezentacja analityczna, prezentacja na potrzeby pilot fishing i roadshow, materiały reklamowe) i zaopatrzenia ich w niezbędne zastrzeżenia (disclaimers);
 • przygotowanie umów typu lock-up i doradztwo prawne przy ich zawieraniu;
 • doradztwo prawne w postępowaniach z wniosku Spółki przed KDPW w związku z rejestracją akcji w KDPW oraz przed GPW w związku z wprowadzeniem i dopuszczeniem akcji Spółki do  obrotu na rynku regulowanym GPW;
 • doradztwo prawne w postępowaniu sądowym o wpis do rejestru KRS emisji nowych akcji i zmian Statutu Spółki;
 • doradztwo w zakresie wypełniania giełdowych obowiązków informacyjnych przez Spółkę, członków organów Spółki, znaczących akcjonariuszy.

Dlaczego CK Legal?

 • pomagamy w pozyskaniu kapitału;
 • wspieramy uzyskanie szerszego dostępu do rynków kapitałowych;
 • pomagamy uzyskać status spółki giełdowej;
 • wiemy, jak zapewnić płynności akcji;
 • wspieramy wyjście z inwestycji w spółkę poprzez sprzedaż akcji w ofercie (dla akcjonariusza).

Dla kogo?

Z naszego doświadczenia korzystają emitenci, spółki zmierzające na główny parkiet Giełdy, znaczący akcjonariusze spółek chcący wejść na Giełdę, banki i domy maklerskie.

Pozostałe oferty