Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu
Państwa danych osobowych

Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony danych osobowych. Stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dlatego też przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób które kontaktują się z nami, w szczególności w sprawie nawiązania współpracy z nami lub otrzymania informacji o naszych usługach (potencjalni klienci).

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie (30-081) przy ul. Królewskiej 57, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000365944, posiadająca NIP 6762428573, REGON 121345350 („Administrator”).

Kontakt z nami

Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@ck-legal.pl lub pisemnie na adres ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.

W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane osobowe osób, które kontaktują się z nami będą przetwarzane w celach:udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość, zgłoszenie lub zapytanie, a także w celu przedstawienia oferty współpracy, jeśli zostaniemy o to poproszeni.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa wiadomość.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na pytania, nawiązania relacji z osobą, która się z nami kontaktuje, przedstawienia oferty współpracy, jeśli zostaniemy o to poproszeni.

Nie stosujemy profilowania.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Możemy udostępniać dane osobowe swoim pracownikom i współpracownikom, którzy zostaną upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, w tym usługi informatyczne, a także usługi w zakresie hostingu. W każdym przypadku powierzenie innym podmiotom Pani/ Pana danych następować będzie w oparciu o zgodną z RODO umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy:

 • przez okres potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Państwa wiadomość, przez okres wymiany korespondencji, okres potrzebny na przygotowanie i przedstawienie oferty współpracy z Wydawcą, a następnie przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu różnorodne prawa, tj.:

 • Prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania: jeżeli uważa Pani/ Pan, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pani/ Pan domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia: może Pani/ Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: może Pani/ Pan poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: W związku z tym, że podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora może Pani/ Pan sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją. Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pani/ Pan domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

Administrator dokłada najwyższych starań, by zapewnić Państwu najpełniejszą ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka plików cookies

Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie wprowadza niniejszą Politykę plików cookies.

Państwa prawa

Poniższym sformułowaniom pisanym wielką literą i użytym w niniejszej Polityce plików cookies zostaje nadane poniższe znaczenie:

 • Google – Google Inc.;
 • Polityka – niniejsza Polityka plików cookies;
 • Rodo – Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis – strona internetowa https://ck-legal.pl/ oraz jej podstrony;
 • Użytkownik – internauta odwiedzający stronę internetową https://ck-legal.pl/ oraz jej podstrony;
 • Wydawca – Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie (30-081) przy ul. Królewskiej 57, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000365944, posiadająca NIP 6762428573, REGON 121345350, adres e-mail: kancelaria@ck-legal.pl.

Użytkownik może skontaktować się z Wydawcą wykorzystując podane w Serwisie dane kontaktowe. W ramach takiej korespondencji zostaną podane dane osobowe, jak np. adres e-mail.

Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda w trakcie kontaktu z Wydawcą, są przez Wydawcę przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, zaś przede wszystkim w RODO.

Wydawca jest administratorem danych osobowych.

Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi.

Powierzenie innym podmiotom danych osobowych następować będzie w oparciu o zgodną z RODO umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników Wydawca może przekazywać swoim usługodawcom – podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu, dostawcy narzędzi służących do analityki Serwisu, podmiotom świadczącym usługi informatyczne.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują różnorodne prawa. Wszelkie żądania Użytkownik możne zgłosić Wydawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Wydawcy.

Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są one niekompletne lub nieprawidłowe;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, w odniesieniu do danych przekazanych na potrzeby przygotowywanej oferty;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Wydawcy lub podmiotu trzeciego. Użytkownikowi przysługuje bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wycofania zgody. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może ją w każdym czasie wycofać.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w następującym zakresie i w celu:

 • niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązania sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z Wydawcą, a także w celu przedstawienia i przygotowania oferty współpracy, jeśli Wydawca zostanie o to poproszony;
 • marketingowym polegającym na promocji Wydawcy i jego usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest udzielenie odpowiedzi na pytania Użytkownika, wymiana wiadomości z Użytkownikiem, rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy, ewentualne przedstawienie oferty współpracy z Wydawcą, a także prowadzenie marketingu.

Wydawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail informacji marketingowych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit) a RODO). Zgoda, o której mowa w zdaniu powyżej może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez okres prowadzenia ich przez Wydawcę lub zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub cofnięcia zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail podany przez Użytkownika.

Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Wydawcą będą przetwarzane przez okres potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika, okres wymiany korespondencji, okres konieczny do rozwiązania poruszonej w wiadomości sprawy.

Dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowywaną ofertą współpracy będą przetwarzane przez okres potrzebny na przygotowanie, przedstawienia oferty, a następnie przez okres niezbędny w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Wydawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych, zwłaszcza RODO środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Wydawcą w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednakże w niektórych sprawach korespondencja może wymagać podania swoich danych osobowych.

Wydawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. smartfonie, telefonie, komputerze, tablecie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wydawcy.

Wydawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 • obsługi odwiedzin (liczba, czas wizyty), zapamiętywanie wybranej wersji językowej;
 • statystycznych, w szczególności umożliwienia Wydawcy analizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu.

Serwis korzysta z cookie narzędzi remarketingowych, by móc kierować do reklamy w serwisie Facebook (Facebook Pixel) i Google (Sieć Reklamowa Google).

Wydawca informuje Użytkowników o możliwości takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wydawcę poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki Wydawca poczytywać będzie jako zgodę Użytkownika na wykorzystywanie plików cookies.

Poniżej Wydawca umieszcza linki pod którymi zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Wydawca informuje, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Podobne skutki mogą wystąpić w przypadku, gdy pliki cookies zostaną wykasowane w trakcie świadczenia usługi.

Serwis wykorzystuje narzędzie Google Analytics, usługę analizowania sieci oferowaną przez Google.

Narzędzie Google Analytics wykorzystuje „cookies”, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika będą przekazywane Google.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi na rzecz Wydawcy związane z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu.

Google może także przekazywać ww. informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod poniższym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Wydawca zastrzega sobie możliwość́ gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą̨ być́ pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z Serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą̨ być́ przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Adresy IP gromadzone są̨ w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi Użytkowników.

Wszelkie pytania i opinie można zgłosić Wydawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@ck-legal.pl.

Polityka znajduje się na stronie https://ck-legal.pl/ oraz w siedzibie Wydawcy.

Polityka obowiązuje od dnia 29.04.2019 roku.