Transakcje M&A / CORPO

Due diligence

Due diligence to szczegółowe badanie kondycji przedsiębiorstwa w celu jego wyceny. Analiza ta pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego.

Co oferujemy?

 • badanie przedinwestycyjne – due diligence (w tym vendor’s due diligence);
 • przeprowadzenie procesu prawnego due diligence;
 • kompleksowe badanie prawne obejmujące w szczególności: sprawy korporacyjne, sprawy pracownicze, istotny majątek, umowy handlowe, umowy finansowe, sprawy administracyjne, spory sądowe, własność intelektualną, przetwarzanie danych osobowych;
 • analizę stanu prawnego nieruchomości i praw z nią związanych (w tym analizę ksiąg wieczystych, umów nabycia, obciążeń, zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego);
 • identyfikację potencjalnych ryzyk prawnych związanych z działalnością badanego podmiotu (red flag report);
 • negocjacje przy dokumentach transakcyjnych (oświadczenia zapewnień i disclosure letter);
 • rekomendacje w zakresie mitygacji ryzyk;
 • przygotowanie oraz wdrożenie planów naprawczych i procedur w związku ze zidentyfikowanymi nieprawidłowościami;
 • sporządzanie wzorców dokumentów.

Dlaczego CK Legal?

 • minimalizujemy ryzyko biznesowe identyfikując problemy prawne związane z przedmiotem transakcji;
 • dostarczamy klientowi informacji na temat stanu badanego podmiotu, co pozwala na właściwe ustalenie ceny transakcji;
 • sygnalizujemy nieprawidłowe zapisy w stosowanych przez badany podmiot umowach;
 • wskazujemy kierunek zmian w umowach z kontrahentami;
 • identyfikujemy problemy prawne związane z nieruchomościami, wskazujemy możliwości dalszej rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania nieruchomości, co może być kluczowe dla planów inwestycyjnych;
 • pomagamy zabezpieczyć prawa własności intelektualnej i chronić tajemnicę przedsiębiorstwa.

Reprezentujemy krajowych i zagranicznych inwestorów strategicznych i finansowych (w tym VC/PE), sprzedających, kupujących oraz spółki będące przedmiotem transakcji M&A, start-upy.

Pozostałe oferty