Transakcje M&A / CORPO

ASI (alternatywne spółki inwestycyjne)

Alternatywna Spółka Inwestycyjna jest instytucją wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, nie będącą jednocześnie klasycznym funduszem inwestycyjnym.

Aktualnie  działalność inwestycyjna może być prowadzona wyłącznie przez:

1. Otwarte Fundusze Inwestycyjne (OFI) (ang. UCITS – Undertakings For The Collective Investment Of Transferable Securities).

2. Alternatywne Fundusze Inwestycyjne (AFI) do których zalicza się Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO), Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ), Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI).

Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez podmioty niewymienione powyżej jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.

Co oferujemy?

 • reprezentację spółek przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, w tym pomoc w wypełnianiu obowiązków informacyjnych systemem ESPI;
 • przygotowanie wszystkich procedur oraz dokumentów korporacyjnych ASI, tj.: umów/statutów spółek (ZASI i ASI), polityki i strategii inwestycyjnej, procedury kategoryzacji inwestorów/klientów, procedury AML, polityki ochrony danych osobowych (RODO), polityki zarządzania konfliktem interesów;
 • kompleksową obsługę prawną związaną z wejściem inwestorów do ASI;
 • obsługę prawną inwestycji ASI, tj. dostosowanie dokumentacji transakcyjnej do danej Inwestycji;
 • zapewnienie korporacyjnej obsługi prawnej w zakresie przygotowania projektów uchwał organów ASI (w tym komitetu inwestycyjnego);
 • zapewnienie doradztwa prawnego w obszarze prawidłowości wykonania przez ASI umowy z inwestorem publicznym (KFK, PFR, NCBR, PARP);
 • zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie możliwości wyjścia ASI z Inwestycji, w szczególności przy wprowadzeniu akcji na giełdę i do alternatywnego systemu obrotu NewConnect;
 • doradztwo podatkowe w sprawach podatku VAT i CIT;
 • udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii prawnych.

Dlaczego CK Legal?

 • mamy wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z tworzeniem, bieżącą obsługą oraz likwidacją spółek, ich połączeniami, podziałami i przekształceniami;
 • do usług obsługi prawnej świadczonych na rzecz ZASI, a związanych bezpośrednio z zarządzaniem ASI stosujemy zwolnienie z VAT, co oznacza, że nie obciążamy naszych klientów tym podatkiem;
 • reprezentujemy podmioty rynku kapitałowego w postępowaniach przed organami administracji publicznej w sprawach dotyczących sankcji administracyjnych oraz w sprawach dochodzenia odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi;
 • oferujemy pomoc prawną w zakresie ustalania warunków uczestnictwa przez inwestorów w ASI, w tym doradztwo w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy inwestorem a ASI;
 • kompleksowo wspieramy Klientów w zakresie implementacji przepisów (wdrażanie takich regulacji jak UCITS/ZAFI/ASI, MAR, czy AML).

Pozostałe oferty