Aktualności

Bądź na bieżąco z tym,
co się dzieje w naszej kancelarii

Co dalej z Google Analytics i Facebookiem?

Wyrok ws. Schrems II i liczne wątpliwości dotyczące przekazywania danych osobowych między UE i USA.
Wyrok ws. Schrems II i liczne wątpliwości dotyczące przekazywania danych osobowych między UE i USA.
Wyrok ws. Schrems II i liczne wątpliwości dotyczące przekazywania danych osobowych między UE i USA.

Konsekwencje wyroku ws. Schrems II.

16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiejwydał wyrok w słynnej sprawie C-311/18– Schrems II. W wyroku tym stwierdził, że tzw. „Tarcza prywatności”, czyli decyzja będąca podstawą transferu danych osobowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, będąca wtedy główną podstawą przekazywania przez europejskie przedsiębiorstwa danych takim firmom, jak Google czy Facebook, nie zapewnia bezpiecznego przekazywania danych do USA.

Wyrok dotyczył sprawy Maximillana (Maxa) Schremsa, który twierdził – w sprawie skierowanej bezpośrednio przeciwko Facebook Inc. z siedzibą w Irlandii w zakresie, w jakim podmiot ten przekazywał dane osobowe użytkowników z UE do Stanów Zjednoczonych – że praktycznie nieograniczony dostęp służb specjalnych do danych w USA pozwala kwestionować zapewnianie przez USA ochrony danych osobowych na poziomie porównywalnym z ich ochroną gwarantowaną przez RODO. Przekazywanie danych pomiędzy Facebook Inc. z siedzibą w Irlandii a jej macierzystą jednostką w USA było możliwe właśnie na podstawie „Tarczy Prywatności”.

Tymczasem ogólnym założeniem RODO, zgodnie z jego art. 44, jest możliwość przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie wówczas, gdy możliwe jest stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia tych danych. Zabezpieczeniem takim mogło być oparcie się na decyzji Komisji UE, która po przeanalizowaniu przepisów danego kraju dotyczących ochrony danych osobowych, stwierdza, że są one zasadniczo równie dobre jak RODO. Decyzją taką była „Tarcza Prywatności”. Innymi sposobami zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych było korzystanie z tzw. Standardowych Klauzul Umownych UE, oparcie się na Wiążących Regułach Korporacyjnych (tylko w przypadku przekazywania danych wewnątrz grupy). Istnieją również możliwości odstępstw od ogólnej zasady, zgodnie z którą państwo odbiorcy musi posiadać odpowiedni poziom ochrony, w odstępstwach przewidzianych w art. 49 RODO.

101 skarg NOYB – w tym 5 w Polsce

Po wydaniu tego wyroku pojawiły się liczne wątpliwości co do możliwości i podstaw prawnych przekazywania danych osobowych do USA.

Fundacja NOYB – European Center for Digital Rights (od None of Your Business – „nie twój interes”) z siedzibą w Wiedniu, której honorowym przewodniczącym jest Max Schrems, po wydaniu wyroku przez TSUE skierowała 101 skarg do organów nadzorczych w różnych krajach UE dotyczących przekazywania danych osobowych do USA.

12 stycznia 2022 r. austriacki organ ochrony danych osobowych (Datenschitzbehorde, DSB) doręczył jako pierwszy częściową decyzję (TEILBESCHEID SPRUCH) wydaną w jednej z tych 101 spraw. Decyzja została wydana w sprawie prowadzonej przeciwko austriackiemu przedsiębiorcy prowadzącemu serwis internetowy w domenie .at (austriacka domena krajowa najwyższego poziomu) oraz przeciwko Google LLC z siedzibą w USA.

Standardowe klauzule umowne

W sprawie tej organ przeanalizował możliwość zastosowania przewidzianych przez RODO wyjątków, umożliwiających przekazywanie danych osobowych poza EOG i wskazał, że możliwości takiej nie zapewnia obecnie decyzja Komisji UE wydana na podstawie art. 45 RODO (ze względu na jej unieważnienie wyrokiem TSUE z 15 lipca 2020 r., o którym mowa powyżej). Organ podkreślił także, że zgodnie z wyrokiem TSUE, standardowe klauzule umowne, chociaż zasadniczo jako podstawa międzynarodowego przepływu danych nie budzą wątpliwości, nie mogą skutecznie wiązać organów państwa trzeciego. Istnieją zatem sytuacje, w których standardowe klauzule umowne nie będą mogły w praktyce zagwarantować skutecznej ochrony danych osobowych przekazywanych do takiego państwa trzeciego. Sytuacja taka wystąpi, gdy prawo takiego państwa trzeciego przewiduje, że dozwolona jest ingerencja organów w prawa osób, których dane dotyczą. Organ wskazał, że bardziej szczegółowa analiza sytuacji prawnej w USA (jako kraju trzecim) może zostać pominięta, ponieważ TSUE już się nią zajął i doszedł do wniosku, że decyzja o adekwatności UE-USA oparta na odpowiednim prawie USA irealizacji rządowych programów nadzoru nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony osób fizycznych. W ocenie organu jest rzeczą oczywistą, że Google LLC należy uznać za dostawcę usług łączności elektronicznej w rozumieniu przepisów USA i dlatego podlega inwigilacji przez służby wywiadowcze USA zgodnie z przepisami tam obowiązującymi (50 US Code § 1881a („FISA 702”)). W związku z tym Google LLC jest zobowiązany do przekazania władzom USA danych osobowych zgodnie, co też – jak wynika ze sprawozdania Google LLC w sprawie przejrzystości – czyni na regularnie kierowane do niego przez organy USA zapytania. W ocenie DSB, jeśli „Tarcza Prywatności została już uznana za nieważną z powodu sytuacji prawnej w USA, nie można zakładać, że samo skorzystanie ze standardowych klauzul umownych zagwarantuje odpowiedni poziom ochrony, o którym mowa w art. 44 RODO.

art. 46 RODO – odpowiednie zabezpieczenia

Rozpatrując zgłoszoną przez NOYB skargę, DSB pochylił się nad możliwością przekazywania danych osobowych do USA na podstawie art. 46 RODO. Przepis ten zakłada, że dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie, gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej. W ocenie DSB, w rozpatrywanej przez organ sprawie, takie szczególne środki musiałby być powzięte przez Google LLC i musiałyby zapewniać wypełnienie luk w ochronie zidentyfikowanych w wyroku TSUE z 16 lipca 2020 r. Organ dostrzegł, że Google LLC podjął po wydaniu wyroku szereg dodatkowych środków ochrony danych osobowych, jednak stwierdził, że nie sposób ocenić, czy środki te istotnie zapewniają bezpieczeństwo przed dostępem służb wywiadowczych USA, tym bardziej, że w ocenie TSUE, zgodne z prawem Stanów Zjednoczonych wnioski tych służb nie są zgodne z podstawowym prawem do ochrony danych przewidzianym RODO. Sytuacji tej nie zmienia szyfrowanie danych, ponieważ zgodnie z prawem obowiązującym w USA, Google LLC jako importer danych ma obowiązek udostępnić dane na żądanie odpowiednich służb wywiadowczych USA, w tym wraz z kluczem, umożliwiającym odczytanie zaszyfrowanych danych.

Ponadto DSB uznał, że nie może przychylić się do argumentu, że przekazywanie danych osobowych do USA umożliwia anonimizacja IP użytkownika. Organ podkreślił, że identyfikator GoogleAnalytics jest zawsze połączony z innymi elementami, w tym z kontem Google użytkownika i na tej podstawie może być kojarzony. Anonimizacji adresu IP nie jest przy tym istotna,ponieważ w ocenie organu nie została prawidłowo wdrożona. Adres IP jest tylko jednym z wielu „elementów układanki” cyfrowego śladu użytkownika i skarżącego, stąd w ocenie DSB przekazanie danych nie zostało objęte zakresem art. 46 RODO.

Jednocześnie organ podkreśli, że w sprawie objętej postępowaniem, przepisy art. 49 RODO, przewidujące szczególne sytuacje, w których może dojść do przekazania danych osobowych poza EOG w sytuacji, w której żadna z innych podstaw takiego przekazania się nie stosuje, nie znajdują zastosowania.

Rozstrzygnięcie

W ocenie austriackiego organu ochrony danych osobowych, przekazywanie danych osobowych przez przedsiębiorcę prowadzącego stronę internetową do Google LLC nie gwarantowało odpowiedniego poziomu ochrony tych danych, a zatem stanowiło naruszenie art. 44 RODO. Jednocześnie DSB stwierdził, że wymogi dotyczące przekazywania danych poza EOG dotyczą eksportera danych – a zatem podmiotu przekazującego dane – nie zaś importera danych, czyli w tym wypadku Google LLC.

Wnioski

Argumentacja DSB sprowadza się do stwierdzenia, że obowiązujące w USA przepisy prawa uniemożliwiają zapewnienie odpowiednich środków ochrony danych osobowych przekazywanych do tego kraju. Ze względu na te przepisy właśnie, nie będą skuteczne żadne z przewidzianych RODO narzędzi, które w innych przypadkach mogą takie gwarancje dawać.

Analizując poszczególne podstawy przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, jakim są Stany Zjednoczone, DSB szczegółowo wyjaśnił, dlaczego podstawy takiej nie można doszukiwać się ani w Standardowych Klauzulach Umownych, ani w stosowaniu szczególnych zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO.

Z tych względów, w ocenie austriackiego organu ochrony danych osobowych, korzystanie z narzędzia w postaci Google Analytics, stanowi naruszenie RODO, za które odpowiedzialność ponosi podmiot przekazujący dane do USA – zatem podmiot korzystający z tego narzędzia.

Decyzja DSB może zostać zaskarżona do austriackiego sądu administracyjnego, jednak już samo jej wydanie może wpłynąć na praktykę korzystania z narzędzi udostępnianych przez amerykańskich gigantów technologicznych. O ile bowiem nie można stwierdzić, że każde przekazanie danych do USA zawsze będzie naruszało przepisy RODO, tak obrona korzystania z Google Analytics i Facebook Connect, będzie przynajmniej karkołomna z przyczyn wskazanych przez DSB.

Warto mieć tę decyzję i jej uzasadnienie w pamięci oczekując na rozstrzygnięcia pozostałych 100 skarg, w tym pięciu, które zostały złożone w Polsce i na których rozstrzygnięcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wciąż oczekujemy.

Kontrole sektorowe UODO – 2022

Czym jest plan kontroli sektorowych publikowany przez UODO i dlaczego może mieć znaczenie dla Twojej firmy?
Czym jest plan kontroli sektorowych publikowany przez UODO i dlaczego może mieć znaczenie dla Twojej firmy?
Czym jest plan kontroli sektorowych publikowany przez UODO i dlaczego może mieć znaczenie dla Twojej firmy?

Każdego roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych („UODO”), bazując na analizie zgłaszanych sygnałów i skarg związanych z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych, publikuje roczny plan kontroli sektorowych, wskazując konkretne sektory (branże), w których planuje przeprowadzić działania kontrolne. Kontrole przeprowadzane w ramach realizacji planu kontroli sektorowych są jednym z kilku głównych źródeł kontroli przeprowadzanej przez UODO (obok takich jak np. skarga, czy wystąpienie incydentu związanego z ochroną danych osobowych). Znając plan kontroli sektorowych możesz sprawdzić, czy Twoja firma działa w sektorach, na których zamierza skoncentrować się UODO, a co za tym idzie przeprowadzić audyt pod kątem zgodności z RODO i odpowiednio przygotować się do ewentualnej kontroli.

Co znajduje się w planie kontroli sektorowych na rok 2022?

Zgodnie z ogłoszonym 13 stycznia 2022 roku planem kontroli sektorowych, UODO planuje skupić się na trzech sektorach. Kontrolom planowym mają zostać poddane:

 1. organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym,
 2. banki oraz
 3. podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu aplikacji mobilnych.

O ile liczba podmiotów z dwóch pierwszych sektorów jest stosunkowo nieduża, o tyle ostatni ze wskazanych sektorów został zakreślony bardzo szeroko i może objąć znaczną liczbę przedsiębiorstw. UODO planuje kontrolować podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu mobilnych aplikacji zwłaszcza w zakresie sposobu zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem takich aplikacji. Warto podkreślić, że podmiotami przetwarzającymi dane osobowe przy użyciu mobilnych aplikacji są nie tylko twórcy i dostawcy takich aplikacji, ale również ich użytkownicy. Jeśli zatem w Twojej organizacji korzysta się z aplikacji, to zgodnie z planem kontroli sektorowych na rok 2022 Twoja organizacja również może zostać poddana kontroli.

Jakie uprawnienia kontrolne ma UODO i jakie mogą być skutki kontroli?

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w kontrolowanej organizacji UODO ma cały szereg środków, za pomocą których może egzekwować przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności UODO może udzielić administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu upomnienia, nakazać spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, nakazać dostosowania operacji przetwarzania do przepisów RODO (także z wyznaczeniem terminu), a nawet nałożyć kary pieniężne (do 10.000.000 EUR lub w wysokości 2% całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego albo do 20.000.000 EUR lub w wysokości 4% całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku obrotowego).

Jeśli Twoja organizacja funkcjonuje w obszarach, na których zgodnie z planami kontroli sektorowych zamierza skupić się UODO, musisz mieć świadomość, że w istotny sposób zwiększa się prawdopodobieństwo kontroli ze strony urzędu. Znajomość planów kontroli sektorowych pozwoli Ci na dokonanie oceny, czy Twoja organizacja jest szczególnie narażona na kontrolę. Dzięki temu będziesz w stanie wcześniej przygotować ją na kontrolę i uniknąć ewentualnych kar.

Aukcja pierwszego dzieła NFT

Sokołowski & Partners oraz Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy doradzali przy pierwszej w Europie Środkowo - Wschodniej aukcji NFT!
Sokołowski & Partners oraz Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy doradzali przy pierwszej w Europie Środkowo - Wschodniej aukcji NFT!
Sokołowski & Partners oraz Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy doradzali przy pierwszej w Europie Środkowo – Wschodniej aukcji NFT!

To przełom dla sztuki cyfrowej i dla prawa autorskiego w Polsce.

2 grudnia DESA Unicum wystawiła na aukcji „Pop-art, popkultura, postmodernizm”, cyfrowe dzieło „Dlaczego jest raczej coś niż nic” Pawła Kowalewskiego – ikony polskiej sztuki lat 80. Zainteresowanie licytacją było ogromne a cena dzieła osiągnęła 552.000 zł.

Była to aukcja pierwszego dzieła przypisanego do tokena NFT w Europie środkowo-wschodniej.

Jak tego dokonano, jeśli obraz uległ zniszczeniu w latach 90. XX w.?

W 2021 roku dzieło Pawła Kowalewskiego zostało zamienione na non-fungible token – niewymienialny token. NFT to skuteczne narzędzie ustalania i wykazywania praw własności w przestrzeni aktywów cyfrowych. Pozwala udokumentować prawa autorskie, co jest niezmiernie istotne z uwagi na to, jak szybko można replikować cyfrowe dzieła sztuki. NFT jest „niewymienialne”, ponieważ każde z nich ma inną wartość i jest unikalne.

Kluczowy w tym przełomowym projekcie jest aspekt prawny transakcji. To wyzwanie od strony cywilnoprawnej i prawnoautorskiej podjęły po stronie Tuliplabz (mintera) kancelarie Sokołowski & Partners (pod kierownictwem Mec. Dawida Sokołowskiego) oraz CK-Legal. Prawnicy, dzięki nowatorskiemu podejściu do transakcji, wsparli prekursorów zaistnienia nowej dziedziny sztuki w Polsce.

Z ramienia CK Legal projektem kierowała Ewa Kamińska, która zaproponowała nowy sposób ujęcia transakcji z perspektywy prawnoautorskiej, przystosowując go do europejskiego stanu prawnego. Współpraca obu kancelarii objęła również pozostałe dokumenty transakcyjne i informacyjne dotyczące przedmiotu aukcji.

„Nie da się” w branży nowych technologii nie istnieje – podkreśla Agata Kowalska Partner Zarządzający CK Legal – trzeba mieć dużą wyobraźnię prawną, aby połączyć odpowiednie przepisy z różnych dziedzin i sprawić, aby były kompatybilne z aktualnym projektem technologicznym. Na co dzień współpracujemy ze startupami. W ich projektach prawie wszystko jest innowacyjne. Odwaga to zatem najważniejsza cecha w naszym zespole. Gratuluję Ewie Kamińskiej, która prowadziła projekt.

Mec. Dawid Sokołowski z Sokołowski & Partners wskazuje, że: Wypracowanie właściwej formuły prawnej dla korzystania z cyfrowego dzieła sztuki certyfikowanego tokenem NFT, przy uwzględnieniu nowatorskiego sposobu zabezpieczenia uprawnień nabywcy (pierwotnego oraz każdego kolejnego) w smart contract dedykowanym dla NFT, było szczególnie ciekawym wyzwaniem w pracach nad tym projektem. Opracowana w naszym przypadku koncepcja pozwala przypisać NFT pełną zakodowaną w nim wartość, która czyni go szczególnie atrakcyjnym aktywem dla kolekcjonerów.   

Grudniową aukcją NFT DESA Unicum otworzyła świat klasycznej sztuki na możliwości, które daje współczesna technologia. Nie ma problemu aby twórca mógł za pomocą NFT stwierdzić, że cyfrowy obraz jego zdjęcia, jaki sprzedaje, jest pierwszy, autentyczny
i niepowtarzalny. 

Atutem NFT jest – niedostępna wcześniej – możliwość potwierdzania praw własności do cyfrowego dzieła sztuki. Zapewnia to nie tylko większą innowacyjność oferty, lecz również jej najwyższą jakość i transparentność w coraz bardziej zdigitalizowanym otoczeniu – mówi Juliusz Windorbski, prezes zarządu DESA S.A.

Twórca obrazu – Paweł Kowalewski tak podsumowuje niezwykłą aukcję: Dzięki technologii blockchain moje zniszczone dzieło przechodzi do wieczności w formie cyfrowej, przez co znajduje się już w kolejnych wymiarach – przekracza naszą rzeczywistość i żyje własnym życiem.

Początki NFT datuje się na 2012 rok, ale dopiero w 2021 roku, temat zyskał na ogromnej popularności. Polska, dzięki przełomowej aukcji, dołącza do krajów, w których odbywają się licytacje NFT.

nft ck legal

Ekonomia wartości w praktyce

ESG ważne dla inwestorów!
ESG ważne dla inwestorów!
ESG ważne dla inwestorów!

E jak environmental  – środowisko 

S jak social responsibility – społeczna odpowiedzialność

G jak corporate governance –  ład korporacyjny

ESG nie jest modą, ani marketingowym obrazkiem działów PR. To realne czynniki, w oparciu, o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe nowoczesnych przedsiębiorstw, państw i organizacji. To również ich realne zobowiązania. Troszczenie się wyłącznie o wymiar ekonomiczny w działalności firm odchodzi do przeszłości. Rynek zmierza w stronę wartości, które są ważne dla pracowników, społeczności lokalnej i środowiska.

Dlaczego tak się dzieje?

Przede wszystkim zmienia się myślenie. Obecnie społeczeństwo oczekuje od firm już nie tylko dobrego produktu, czy usługi, ale również działań zmierzających do ochrony środowiska, wspierających prawa człowieka i pielęgnujących dobre relacje z otoczeniem.
Z powodu kryzysu klimatycznego wzrosła wrażliwość na konkretne działania firm, dotyczące ekologii, systemu produkcji jak najmniej ingerującego w otoczenie i zmniejszania emisji CO2.

Wzrosła również świadomość praw pracowniczych i szerzej – praw człowieka. Dbanie o różnorodność, w której leży ogromny potencjał, inkluzywność i działania antydyskryminacyjne to wewnętrzne wartości wpisywane do tzw. ładu korporacyjnego coraz większej ilości przedsiębiorstw. Odpowiedzialny pracodawca to obecnie taki, który dba na co dzień o drugiego człowieka.

„Ponad połowa badanych mieszkańców dużych, rozwiniętych państw deklaruje gotowość do bojkotu firm o słabych wynikach ESG. Polacy też coraz częściej oczekują od biznesu odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i zarządczej”[1].

Świadomy wybór marki, realizującej cenne dla konsumenta wartości to coraz częstsze zjawisko a czasem nawet deklaracja ideowa[2].

Ale na tym nie koniec!

„Ostatnie lata wyraźnie wskazują na pojawienie się nowego trendu, zgodnie z którym inwestorzy, kredytodawcy i zarządzający aktywami na całym świecie oczekują od spółek dodatkowych informacji w zakresie danych środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym (ESG)”[3].

Mamy więc do czynienia z pozytywną trójstronną presją na przedsiębiorców – konsumenci, inwestorzy i pracownicy pytają: co poza produktem i usługą jest dla was ważne? Czy staracie się przynajmniej nie szkodzić naszej planecie? Czy ważny jest dla was człowiek?

Takiej siły nie można zlekceważyć!

Firmy, które dotychczas próbowały np. jako strategię marketingową stosować greenwashing (czyli mylne wrażenie, że są przyjazne środowisku naturalnemu) praktycznie nie mają już szans na pseudozielony, niepoparty konkretem, PR. Wystarczy, że produkt zostanie wysłany do klienta w nieekologicznym opakowaniu wypełnionym dużą ilością folii, a klient nagłośni sprawę w mediach społecznościowych i… kryzys gotowy!

Inwestorzy również coraz mniej chętnie będą sprzyjać przedsiębiorstwom, nie dbającym
o pozafinansowe wartości.

Ktoś mógłby pomyśleć: nie w Polsce, A JEDNAK:

„(…) w niedawnej ankiecie klimatycznej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) już cztery piąte Polaków wskazało, że zmiana klimatu i jej konsekwencje stanowią największe wyzwanie dla ludzkości w XXI wieku, a 82 proc. oceniło, że kryzys klimatyczny wpływa na ich codzienne życie. Spora grupa, bo 63 proc. Polaków, poparłaby też dodatkowy podatek od produktów i usług najmocniej przyczyniających się do wzrostu globalnego ocieplenia”[4].

Współcześni przedsiębiorcy zatem muszą sobie zdawać sprawę z tego, że ESG po prostu się opłaca i że będzie się liczyć w coraz większym stopniu. Brak profesjonalnej strategii ESG wiąże się z ryzykiem, gdyż między innymi na jej podstawie rynki kapitałowe ocenią, jak firma będzie sobie radziła w przyszłości.

Jak słusznie podkreśla prof. Bogusław Rak „Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne i długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich. (…) Narzędzie zarządzania, które pozwala wykorzystać proces budowania dialogu z interesariuszami w celu doskonalenia strategii rozwoju firmy. Filozofia prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o budowanie trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: m.in. z pracownikami, z klientami, z dostawcami,
z akcjonariuszami, z konkurencją, ze społecznością lokalną[5]”.

Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw współpracuje z NGO-sami, które dają firmom wsparcie merytoryczne i naświetlają istotne dla społeczności problemy.

Ekonomia wartości znalazła miejsce nie tylko w strategii funkcjonowania firm, ale również w prawie.

Najważniejszym aktem prawnym, który reguluje ujawnianie informacji niefinansowych w Polsce jest znowelizowana ustawa o rachunkowości implementująca do polskiego prawodawstwa Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania danych niefinansowych i informacji na temat różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy[6].

Fakt, że Giełda Papierów Wartościowych we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opublikowała Przewodnik dla spółek notowanych na GPW, mający pomóc przedsiębiorcom w prawidłowym raportowaniu ESG świadczy o tym, że nie można lekceważyć tej strefy biznesu. Podobne przewodniki wydało aż 56 giełd na świecie.

Kryteria ESG zostaną niewątpliwie włączone w procesy inwestycyjne, mając wpływ na przewagę konkurencyjną. Firmy, które podejmą długofalowe działania związane z wiarygodnością, działaniem zgodnym z przyjętymi wartościami i przydatnością dla społeczeństwa wygrają wyścig w innowacyjnej gospodarce (niedalekiej) przyszłości.


[1] https://www.rp.pl/forum-esg/art19071751-konsumenci-oczekuja-ze-biznes-postawi-na-zrownowazony-rozwoj

[2] https://bartlomiejbiga.pl/ekonomia-wartosci-co-to-jest-i-o-co-w-tym-chodzi/

[3] https://www.gpw.pl/pub/GPW/ESG/Wytyczne_do_raportowania_ESG.pdf

[4] https://www.rp.pl/forum-esg/art19071751-konsumenci-oczekuja-ze-biznes-postawi-na-zrownowazony-rozwoj

[5] https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/odpowiedzialny-biznes-w-nieodpowiedzialnym-swiecie/

[6] https://www.gpw.pl/pub/GPW/ESG/Wytyczne_do_raportowania_ESG.pdf

ekonomia wartosci ck legal

CK Legal rekrutuje!

Poszukujemy Doradcy Podatkowego, Prawnika (Associate) „Corpo M&A” oraz Praktykantów
Poszukujemy Doradcy Podatkowego, Prawnika (Associate) „Corpo M&A” oraz Praktykantów
Poszukujemy Doradcy Podatkowego, Prawnika (Associate) „Corpo M&A” oraz Praktykantów

Kim jesteśmy?

Specjalizujemy się w międzynarodowych fuzjach i przejęciach, rynkach kapitałowych, prawie korporacyjnym, prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe wsparcie przy obsłudze inwestycji, współpracując ze startupami, dojrzałymi spółkami, funduszami Venture Capital/Private Equity i prywatnymi inwestorami.

Kogo szukamy?

DORADCA PODATKOWY

PRAWNIK (ASSOCIATE) „CORPO M&A”

PRAKTYKANT W DZIALE PRAWA SPÓŁEK/M&A

PRAKTYKANT W DZIALE E-COMMERCE/DANE OSOBOWE

Szukamy do współpracy osób ambitnych i nastawionych na rozwój na stanowisko:

DORADCA PODATKOWY

Miejsce pracy: Kraków, budynek Biprostal (praca stacjonarna/ hybrydowa)

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz minimum 3-4 letnie doświadczenie w obszarze podatków bezpośrednich (CIT/PIT),
 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Prawo),
 • bardzo dobrze organizujesz swój czas pracy,
 • cechuje Cię komunikatywność, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • posiadasz umiejętność analitycznego myślenia,
 • biegle posługujesz się językiem angielskim (prawniczym) w mowie i piśmie – warunek konieczny. Większość projektów nad którymi pracujemy ma charakter międzynarodowy i komunikacja jest prowadzona w języku angielskim,
 • tytuł Doradcy Podatkowego będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • doradztwo związane z planowaniem podatkowym, zapewnienie efektywności i prawidłowości kalkulacji podatków,
 • strukturyzowanie transakcji,
 • analiza treści zawieranych umów, porozumień, aneksów oraz innych dokumentów pod kątem eliminacji ryzyk podatkowych a także identyfikacji obowiązków podatkowych
 • aktywny udział w projektach typu due diligence oraz przeglądach podatkowych,
 • bieżące doradztwo na rzecz Klientów kancelarii,
 • opracowywanie projektów pisemnych opinii i ekspertyz podatkowych.

Co oferujemy?

 • pracę w profesjonalnym i przyjaznym środowisku pracy w Krakowie, ale także z opcją pracy w systemie hybrydowym,
 • współpracę z profesjonalistami różnych specjalności,
 • miłą atmosferę pracy i nielimitowaną ilość wyśmienitej kawy,
 • dodatkowe benefity.

PRAWNIK (ASSOCIATE) „CORPO M&A”

Miejsce pracy: Kraków, budynek Biprostal (praca stacjonarna/ hybrydowa)

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posiadasz minimum 3-4 letnie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej (najlepiej w dziale M&A),
 • posiadasz dodatkowe doświadczenie w zakresie: prawa spółek, podatków, e-commerce, IT lub ochrony danych osobowych,
 • biegle posługujesz się językiem angielskim (prawniczym) w mowie i piśmie – warunek konieczny. Większość projektów nad którymi pracujemy ma charakter międzynarodowy i komunikacja jest prowadzona w języku angielskim,
 • dobrze radzisz sobie ze złożonymi problemami w dynamicznym środowisku,
 • podejmowanie decyzji nie sprawia Ci problemów,
 • cechuje Cię komunikatywność, otwartość i gotowość do bezpośredniej pracy z klientem,
 • bardzo dobrze organizujesz swój czas pracy,
 • chcesz zdobywać nową wiedzę i stawiasz na rozwój.

Zakres obowiązków:

 • projekty z zakresu międzynarodowych fuzji i przejęć (M&A), umowy inwestycyjne, rynek kapitałowy i prawo spółek,
 • koordynowanie prawnych procesów duediligence,
 • przygotowywanie projektów i udział w negocjacjach dokumentów transakcyjnych (umowy inwestycyjne, umowy wspólników),
 • doradztwo przy strukturyzacji transakcji,
 • przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej (umów spółek, umów wspólników, planów połączeń, podziałów, przekształceń, zgromadzeń wspólników),
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.

Co oferujemy?

 • możliwość współpracy w modelu B2B,
 • pracę w profesjonalnym i przyjaznym środowisku pracy w Krakowie, ale także z opcją pracy w systemie hybrydowym,
 • możliwość pracy  zespołowej i dzielenie się wiedzą. Wspieramy młode prawniczki i młodych prawników w ich rozwoju. Wspólnie wypracowujemy nowatorskie rozwiązania,
 • pracę nad ciekawymi i często precedensowymi projektami,
 • miłą atmosferę pracy i nielimitowaną ilość wyśmienitej kawy,
 • dodatkowe benefity.

PRAKTYKANT W DZIALE PRAWA SPÓŁEK/M&A

Miejsce praktyk: Kraków, budynek Biprostal (praca stacjonarna)

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • jesteś absolwentką/absolwentem lub studentką/studentem min. IV roku prawa i zdałeś prawo cywilne oraz prawo gospodarcze i handlowe (lub przynajmniej jesteś w trakcie kursu),
 • interesujesz się prawem spółek i prawem gospodarczym, rynkami kapitałowymi,
 • dobrze posługujesz się językiem angielskim (mile widziana znajomość języka angielskiego prawniczego),
 • jesteś osobą sumienną, rzetelną i angażujesz się w wykonywane obowiązki,
 • posiadasz dyspozycyjność min. 4 dni w tygodniu.

Co oferujemy?

 • płatne praktyki,
 • możliwość rozwoju pod nadzorem specjalistów w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego,
 • udział w ciekawych projektach obejmujących m.in. prawo spółek, fuzje i przejęcia, emisje akcji i obligacji, transakcje międzynarodowe,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z nowoczesnym biurem z widokiem na panoramę Krakowa,
 • miłą atmosferę pracy i nielimitowaną ilość wyśmienitej kawy.

PRAKTYKANT W DZIALE E-COMMERCE/DANE OSOBOWE

Miejsce praktyk: Kraków, budynek Biprostal (praca stacjonarna)

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • jesteś studentem lub studentką min. IV roku prawa i zdałeś prawo cywilne, prawo własności intelektualnej (lub przynajmniej jesteś w trakcie kursu),
 • interesujesz się ochroną danych osobowych, nowymi technologiami, prawem Internetu i treści cyfrowych,
 • dobrze posługujesz się językiem angielskim (mile widziana znajomość języka angielskiego prawniczego),
 • jesteś osobą sumienną, rzetelną i angażujesz się w wykonywane obowiązki,
 • posiadasz dyspozycyjność min. 4 dni w tygodniu.

Co oferujemy?

 • płatne praktyki,
 • możliwość rozwoju pod nadzorem specjalistów w swoich dziedzinach,
 • udział w ciekawych projektach obejmujących m.in. prawo spółek i prawo nowych technologii,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z nowoczesnym biurem z widokiem na panoramę Krakowa,
 • miłą atmosferę pracy i nielimitowaną ilość wyśmienitej kawy.

Jak przebiega proces rekrutacji?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV (oraz ewentualnie listu motywacyjnego) wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Zapoznałem/am się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji i jest ona dla mnie zrozumiała. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych przez Kancelarię Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na praktykę w zakresie podanym przeze mnie w treści CV i listu motywacyjnego” na adres: kancelaria@ck-legal.pl. W tytule wiadomości prosimy o wskazanie wybranego stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni informuje, że:

1. [Administrator] Administratorem danych osobowych podanych w CV lub innych danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji, np. danych kontaktowych, informacji o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu itp. (dalej: „Dane Osobowe”) osoby aplikującej do pracy w naszej Kancelarii (dalej: „Kandydat”) jest Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, NIP 6762428573 (dalej: „Administrator”).

2. [Kontakt] Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres korespondencyjny Administratora wskazany powyżej, za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@ck-legal.pl oraz pod numerem telefonu +48 12-297-38-38. Administrator zastrzega, że kontakt poprzez podany numer telefonu jest możliwy wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9:00 do 17:00.

3. [Dobrowolność] Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni.

4. [Cel i podstawa przetwarzania] Dane Osobowe przetwarzane będą w celu:

4.1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; jeśli Kandydat zechce nam przekazać informacje wykraczające poza zakres wynikający z powyższych przepisów lub wyrazi chęć udziału w rekrutacjach prowadzonych przez Administratora w przyszłości, Dane Osobowe przetwarzane będą wówczas w oparciu o udzieloną przez Kandydata zgodę na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Kandydat może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, informując nas o tym osobiście, drogą mailową lub pisemnie na adresy wskazane w pkt 1 i 2 powyżej; wycofanie zgody przez Kandydata będzie pozostawało bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przez Administratora, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem

4.2. w zakresie Danych Osobowych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej Dane Osobowe możemy również przetwarzać w celu przeprowadzenia oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które Kandydat aplikuje oraz w celu dokonania wyboru odpowiedniej osoby do pracy; w takim wypadku Dane Osobowe przetwarzane są w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w szczególności polegających na przeprowadzeniu oceny, czy kandydaci biorący udział w rekrutacji są odpowiedni do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

5. [Inne cele] W sytuacji, w której Administrator będzie zamierzał przetwarzać Dane Osobowe w innych celach niż wskazane powyżej, Administrator zobowiązany będzie do wykazania odpowiedniej podstawy prawnej takiego innego celu przetwarzania i wszystkich wiążących się z tym informacji.

6. [Odbiorcy Danych Osobowych] Dane Osobowe mogą zostać udostępnione osobom realizującym na zlecenie i na rzecz Administratora usługi prawne, a także współpracującym z Administratorem dostawcom rozwiązań technicznych lub organizacyjnych (dostawcy usług IT, firmy kurierskie, pocztowe itp.) i usług księgowych, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony Danych Osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji.

7. [Przekazywanie Danych Osobowych poza EOG] Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych podmiotom z państw spoza EOG ani organizacjom międzynarodowym.

8. [Okres przetwarzania] Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, maksymalnie przez okres 1 roku od momentu zakończenia rekrutacji, w której Kandydat brał udział. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

9. [Uprawnienia] Osoba, której Dane Osobowe dotyczą ma prawo:

9.1. dostępu do swoich Danych Osobowych,

9.2. żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych;

9.3. prawo do przenoszenia Danych Osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą;

9.4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

9.5. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych, osoba, której Dane Osobowe dotyczą może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. [Realizacja uprawnień] Wnioski i żądania dotyczące Danych Osobowych mogą być składane pisemnie na adres Administratora: Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, lub drogą e-mailową na adres: kancelaria@ck-legal.pl. W przypadku, w którym na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby, której Dane Osobowe dotyczą lub która zgłasza wniosek lub żądanie, zwróci się o podanie dodatkowych, niezbędnych do identyfikacji informacji. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową wykonania wniosku lub żądania.

11. [Profilowanie] Administrator nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Danych Osobowych.

Nowa strona CK LEGAL

Czyli odpowiedź na pytanie: Dlaczego?
Czyli odpowiedź na pytanie: Dlaczego?
Czyli odpowiedź na pytanie: Dlaczego?

To ogromna satysfakcja, kiedy mała firma na naszych oczach przeistacza się w wielkie przedsiębiorstwo zatrudniające setki ludzi z całej Polski i z zagranicy.

Wojciech Chabasiewicz – Partner Kancelarii CK Legal

Ubiegłoroczne 10-lecie kancelarii CK Legal skłoniło nas do refleksji nad stylem pracy i metodami wsparcia prawnego, jakie oferujemy. Zastanawialiśmy się również, dlaczego chcemy działać w określony sposób, jak to działanie powinno wyglądać, jaki mieć kształt i co powinno z niego wynikać, zarówno dla naszych klientów jak i dla zespołu kancelarii.

Dlaczego pracujemy w określony sposób?

Hasło „To nie korporacje robią interesy, lecz ludzie” jest nam bliskie nie bez przyczyny. Przeprowadzając każdą krajową, czy międzynarodową transakcję, wprowadzając spółki na giełdę, przygotowując dokumentację dla startupów zajmujących się nowymi technologiami – współpracujemy, rozmawiamy i negocjujemy z konkretnymi ludźmi. Nie zajmujemy się prawem dla prawa, ale przede wszystkim – rozumiemy ludzi i ich potrzeby z prawem związane. Szalenie ważna jest dla nas komunikacja i aktywne słuchanie klienta, ponieważ każda sprawa jest inna, z uwagi na kontekst, w którym jest osadzona.

Wsparcie prawne, jakie dajemy w danej sytuacji, jest oparte na relacjach ludzi i konkretnym spojrzeniu na problem. Mówimy o prawie ludzkim językiem, ograniczając nomenklaturę prawniczą do minimum, nie teoretyzujemy, mówimy językiem biznesowym.

Jak pracujemy z klientami?

Jesteśmy przede wszystkim partnerami w biznesie. Naszym zadaniem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa klientowi, któremu przedstawiamy, jakie działania należy podjąć – bez zbędnych wariantów i „to zależy”. Nasze relacje z klientami bardziej przypominają współpracę między firmami biznesowymi, niż współpracę na linii klient – kancelaria prawna.

Działamy blisko ludzi, patrząc z perspektywy biznesu – stosujemy literę prawa. Szyjemy rozwiązania na miarę naszych klientów. Pomagamy odnaleźć się w nawet najbardziej skomplikowanych sytuacjach prawnych, wskazując właściwy kierunek działania. Nie pozostawiamy klientów bez odpowiedzi.

Co robimy na co dzień?

 • realizujemy usługi w zakresie fuzji i przejęć międzynarodowych;
 • doradzamy w drodze wejścia na giełdę; 
 • wspieramy emitentów obligacji i obligatariuszy; 
 • wspieramy procesy inwestycyjne od startup-ów poprzez inwestycje polskich i międzynarodowych funduszy PE/VC;
 • doradzamy we wszelkich możliwych transformacjach i reorganizacjach spółek;
 • tworzymy i doradzamy alternatywnym spółkom inwestycyjnym;
 • pomagamy spółkom technologicznym zabezpieczyć ich własność intelektualną wspieramy prawnie branżę e-commerce.


Odpowiedzi na te pytania były dla nas inspiracją do tego, jak chcemy przekazywać nasze dlaczego, jak i co w komunikacji z obecnymi i przyszłymi klientami, ukształtowały także nasz kluczowy kanał komunikacji, czyli nową www.ck-legal.pl.

Przedstawiamy Wam nową stronę www, za pośrednictwem której dzielimy się z Wami tym, kim jesteśmy w wymiarze naszej działalności biznesowej, działalności pro bono, jak również w formie bloga. Dzielimy się naszymi obserwacjami dotyczącymi tego, co ciekawego dzieje się na rynku M&A, rynkach kapitałowych i w obszarze nowych technologii.

Dlatego pozostańcie z nami w kontakcie.

Zespół CK Legal