Kim jesteśmy?

Specjalizujemy się w międzynarodowych fuzjach i przejęciach, rynkach kapitałowych, prawie korporacyjnym, prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe wsparcie przy obsłudze inwestycji, współpracując ze startupami, dojrzałymi spółkami, funduszami Venture Capital/Private Equity i prywatnymi inwestorami.

Kogo szukamy?

DORADCA PODATKOWY

PRAWNIK (ASSOCIATE) „CORPO M&A”

PRAKTYKANT W DZIALE PRAWA SPÓŁEK/M&A

PRAKTYKANT W DZIALE E-COMMERCE/DANE OSOBOWE

Szukamy do współpracy osób ambitnych i nastawionych na rozwój na stanowisko:

DORADCA PODATKOWY

Miejsce pracy: Kraków, budynek Biprostal (praca stacjonarna/ hybrydowa)

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

Zakres obowiązków:

Co oferujemy?


PRAWNIK (ASSOCIATE) „CORPO M&A”

Miejsce pracy: Kraków, budynek Biprostal (praca stacjonarna/ hybrydowa)

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

Zakres obowiązków:

Co oferujemy?


PRAKTYKANT W DZIALE PRAWA SPÓŁEK/M&A

Miejsce praktyk: Kraków, budynek Biprostal (praca stacjonarna)

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

Co oferujemy?


PRAKTYKANT W DZIALE E-COMMERCE/DANE OSOBOWE

Miejsce praktyk: Kraków, budynek Biprostal (praca stacjonarna)

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

Co oferujemy?


Jak przebiega proces rekrutacji?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV (oraz ewentualnie listu motywacyjnego) wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.) – RODO. Zapoznałem/am się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji i jest ona dla mnie zrozumiała. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych przez Kancelarię Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na praktykę w zakresie podanym przeze mnie w treści CV i listu motywacyjnego” na adres: kancelaria@ck-legal.pl. W tytule wiadomości prosimy o wskazanie wybranego stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni informuje, że:

1. [Administrator] Administratorem danych osobowych podanych w CV lub innych danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji, np. danych kontaktowych, informacji o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu itp. (dalej: „Dane Osobowe”) osoby aplikującej do pracy w naszej Kancelarii (dalej: „Kandydat”) jest Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, NIP 6762428573 (dalej: „Administrator”).

2. [Kontakt] Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres korespondencyjny Administratora wskazany powyżej, za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@ck-legal.pl oraz pod numerem telefonu +48 12-297-38-38. Administrator zastrzega, że kontakt poprzez podany numer telefonu jest możliwy wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9:00 do 17:00.

3. [Dobrowolność] Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji do Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni.

4. [Cel i podstawa przetwarzania] Dane Osobowe przetwarzane będą w celu:

4.1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; jeśli Kandydat zechce nam przekazać informacje wykraczające poza zakres wynikający z powyższych przepisów lub wyrazi chęć udziału w rekrutacjach prowadzonych przez Administratora w przyszłości, Dane Osobowe przetwarzane będą wówczas w oparciu o udzieloną przez Kandydata zgodę na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Kandydat może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, informując nas o tym osobiście, drogą mailową lub pisemnie na adresy wskazane w pkt 1 i 2 powyżej; wycofanie zgody przez Kandydata będzie pozostawało bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przez Administratora, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem

4.2. w zakresie Danych Osobowych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej Dane Osobowe możemy również przetwarzać w celu przeprowadzenia oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które Kandydat aplikuje oraz w celu dokonania wyboru odpowiedniej osoby do pracy; w takim wypadku Dane Osobowe przetwarzane są w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w szczególności polegających na przeprowadzeniu oceny, czy kandydaci biorący udział w rekrutacji są odpowiedni do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

5. [Inne cele] W sytuacji, w której Administrator będzie zamierzał przetwarzać Dane Osobowe w innych celach niż wskazane powyżej, Administrator zobowiązany będzie do wykazania odpowiedniej podstawy prawnej takiego innego celu przetwarzania i wszystkich wiążących się z tym informacji.

6. [Odbiorcy Danych Osobowych] Dane Osobowe mogą zostać udostępnione osobom realizującym na zlecenie i na rzecz Administratora usługi prawne, a także współpracującym z Administratorem dostawcom rozwiązań technicznych lub organizacyjnych (dostawcy usług IT, firmy kurierskie, pocztowe itp.) i usług księgowych, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony Danych Osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji.

7. [Przekazywanie Danych Osobowych poza EOG] Administrator nie zamierza przekazywać Danych Osobowych podmiotom z państw spoza EOG ani organizacjom międzynarodowym.

8. [Okres przetwarzania] Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, a w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, maksymalnie przez okres 1 roku od momentu zakończenia rekrutacji, w której Kandydat brał udział. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

9. [Uprawnienia] Osoba, której Dane Osobowe dotyczą ma prawo:

9.1. dostępu do swoich Danych Osobowych,

9.2. żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych;

9.3. prawo do przenoszenia Danych Osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą;

9.4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

9.5. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych, osoba, której Dane Osobowe dotyczą może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. [Realizacja uprawnień] Wnioski i żądania dotyczące Danych Osobowych mogą być składane pisemnie na adres Administratora: Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, lub drogą e-mailową na adres: kancelaria@ck-legal.pl. W przypadku, w którym na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby, której Dane Osobowe dotyczą lub która zgłasza wniosek lub żądanie, zwróci się o podanie dodatkowych, niezbędnych do identyfikacji informacji. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową wykonania wniosku lub żądania.

11. [Profilowanie] Administrator nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Danych Osobowych.